Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Rafftiau Crefftus Cerdyn

Rafftiau Crefftus Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i sicrhau bod plant yn dylunio ac yn gwneud rafft sy'n arnofio. Gofynnwyd i'r plant ddylunio rafft. Mae Sgowtiaid a Brownis o Dref y Sêr yn cael trafferth wrth wneud rafft sy'n arnofio. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Ddylunio a gwneud rafft gan ddefnyddio darn o bapur yn unig • Cynnal prawf teg i weld pa ddyluniad rafft sy'n gallu dal y pwysau mwyaf • Cofnodi a chyflwyno eu canlyniadau. Rhestr o adnoddau • Tanciau plastig neu bowlenni o ddŵr - 1 fesul grŵp • Dalen sgwâr o bapur (20 cm x 20 cm) neu A4 - 6 fesul grŵp ynghyd â dalennau sbâr • Ffoil (dewisol yn lle papur) • Set o farblis, oll yr un maint - 30 fesul grŵp ynghyd â llawer o rai sbâr • Selotep, tâp masgio, staplwyr, neu glymwyr eraill - gan ddarparu'r un fath ar gyfer pob grŵp • Gorchuddion sy'n dal dŵr os ydych chi'n gweithio ar ddesgiau pren

Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r stori. 2. Rhowch gardiau gweithgaredd ac adnoddau i'r plant. 3. Esboniwch y byddan nhw'n dylunio a gwneud rafftau, ac yn profi faint o bwysau y gallan nhw eu cario cyn suddo. 4. Anogwch y plant i drafod eu syniadau a sut i gynnal eu hymchwiliadau. Rhowch ddalennau o bapur neu ffoil i bob grŵp. Atgoffwch nhw y gallan nhw ddefnyddio un darn ar y tro yn unig. Heriwch grwpiau i wneud nifer o rafftiau o wahanol siapiau a meintiau. Gallan nhw wneud hyn trwy blygu'r papur neu'r ffoil a chysylltu'r corneli. Rhowch amser i blant drafod pa siapiau a allai weithio ac i ymarfer dulliau o blygu'r papur i wneud rafftiau gwahanol. 5. Cynorthwywch blant i wneud eu hymchwiliad ac ysgrifennu eu cofnodion eu hunain am eu canlyniadau. Anogwch hwy i fynd i'r afael â'r her o adeiladu rafft sy'n gallu dal y nifer fwyaf o wrthrychau cyn iddi hi suddo. Gallan nhw arnofio eu rafftiau mewn cynhwysydd o ddŵr ac ychwanegu ciwbiau neu farblis nes bod y rafftiau'n suddo. Y rafft sy'n cario'r nifer fwyaf o wrthrychau fydd yr enillydd. 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp; gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw. Pethau i'w hystyried Sicrhewch fod y dŵr yn ddigon dwfn i'r rafftiau sydd wedi'u llwytho arnofio ac nad ydyn nhw'n cyffwrdd â'r gwaelod. Bydd yn well i bllant ddefnyddio un ddalen o bapur ar y tro ac chael eu gadael i arbrofi â'u siapiau rafft eu hunain. Efallai y bydd rhai plant yn ychwanegu'r gwrthrychau i'r rafft yn rhy gyflym neu'n anwastad. Gadewch iddyn nhw arbrofi ar eu pennau eu hunain. Byddan nhw'n dysgu mwy pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le. Bydd angen i'r plant gytuno ynghylch sut y byddan nhw'n gwybod pryd fydd rafft wedi suddo'n swyddogol. Gallai hyn fod pan fydd y rafft yn suddo o dan llinell y ddŵr neu pan fydd yn glanio ar waelod y cynhwysydd. Gellir gwneud gwrthrych sydd fel arfer yn methu ag arnofio i arnofio trwy newid ei siâp. Bydd gwahanol siapiau'n arnofio mewn gwahanol ddulliau. Fe welwch fod rafft wastad lydan yn sefydlog iawn pan fydd yn arnofio ond y gall ddymchwel os caiff ei llwytho ar un ochr. Os yw'r plant yn ymchwilio'n ofalus, mae'n debygol mai'r rafft orau fydd un â sylfaen fawr ac ag ochrau tua 1.5cm o ddyfnder. Bydd rafft dda'n dal nifer rhyfeddol o fawr o wrthrychau. Allweddeiriau • Arnofio • Hynofedd • Papur • Adeiladu • Pwysau Byddwch yn ofalus! Mopiwch ollyngiadau dŵr yn gyflym a chasglwch farblis sydd wedi dianc er mwyn osgoi damweiniau. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association