Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fy Nghwpan De Ddelfrydol

Fy Nghwpan De Ddelfrydol Cerdyn Gweithgareddd Mae'n swyddogol! Mae Prydain yn wlad o bobl sydd wrth eu bodd â the. Bydd 165,000,000 o baneidiau o de yn cael eu hyfed bob dydd ym Mhrydain. Mae pawb yn hoffi hoff baned y genedl, ond a ydych chi erioed wedi sylwi fod gan bawb eu hoff gwpan eu hunain hefyd? Mae rhai pobl yn mynnu cael cwpan a soser tsieni asgwrn, mae'n well gan eraill fwg. Mae gan rai cwpanau gaeadau, mae gan rai ddolenni. Mae rhai yn uchel a thenau, mae rhai yn fyr a thew. Fe'u gwneir o bob math o ddeunyddiau gwahanol, â gwahanol liwiau a dyluniadau, ac mewn gwahanol siapiau. Eichher Mae'r QUALITEA Cup Company yn paratoi ymgyrch hysbysebu newydd â'r slogan, 'Just my cup of tea' i lansio dewis newydd o gwpanau. A allwch chi helpu i benderfynu pa fath o gwpanau fydd orau i'w gwsmeriaid gwahanol? Dyma bedwar o gwsmeriaid y QUALITEA Cup Company: Cwsmer un: "Dw i wrth fy modd yn cael cwpaned poeth iawn o de pan fydda i'n gwylio'r teledu gyda'r nos. Dwi'n hoffi sicrhau fod fy nhe yn boeth iawn hyd at y sip olaf! " Cwsmer dau: "Gartref, byddaf i'n arllwys fy nhe o'r cwpan i'r soser. Dw i'n hoffi iddo oeri'n gyflym. Alla i ddim gwneud hyn pan fydd gen i ymwelwyr, fyddai hynny ddim yn gwrtais. " Cwsmer tri: "Mae'n rhaid i mi gario hambyrddau wedi'u llenwi â chwpanau o de o gwmpas fy nghaffi prysur. Mae arna i angen cwpanau sydd ddim yn llithro o gwmpas ac yn syrthio drosodd! " Cwsmer pedwar: "Cyn dal y trên i'r gwaith, rwy'n cael paned o de a myffin. Mae arna i angen cwpan i fynd gyda mi sydd yn ddigon oer i'w dal ac yn hawdd i'w chario." Trafodwch Beth mae 'cwpan orau' yn ei olygu wrth i ni yfed te? Pa brofion allwch chi eu gwneud i gymharu cwpanau gwahanol? Sut fyddwch chi'n cymharu gwahanol siapiau, deunyddiau a meintiau?

Dechrau arni Mae rhai o'ch cyd-ymchwilwyr wedi dod o hyd i ychydig o syniadau i'ch helpu i ddechrau: "Rydyn ni'n mynd i ddysgu am gadw'r diod yn boeth. Mae angen inni ymchwilio pa gwpan yw'r ynysydd gorau trwy weld faint o amser mae'n ei gymryd i'r diod i oeri. " "Byddwn ni'n darganfod a yw cwpanau â siâp gwahanol yn effeithio ar ba mor gyflym mae te yn oeri. Rydyn ni'n meddwl a yw maint y brig agored yn gwneud unrhyw wahaniaeth hefyd. " "Hoffen ni ddarganfod a oes cwpanau na wnaiff droi drosodd a gollwng mor rhwydd. Byddwn ni'n defnyddio hambwrdd i'w profi. " "Byddwn ni'n ymchwilio cwpanau i weld beth sy'n eu gwneud yn haws i'w dal a'u cario. Pa ddeunydd sy'n hawsaf gafael ynddo? Ydy dolenni'n helpu? A yw'r siâp yn gwneud gwahaniaeth? Beth wnewch chi? Oes gennych chi syniad gwahanol ynglŷn â sut i brofi'r cwpanau? Profwch eich syniadau Efallai y byddwch chi am gofnodi'ch canfyddiadau mewn tabl fel hyn: Pa gwpan sy'n inswleiddio diod poeth orau? Tâp gludiog Pa siâp cwpan sy'n oeri'r diod yn gyflymach? Pa gwpan sy'n hawsaf ei ddal? Pa gwpan sydd orau i atal gollyngiadau? CWPAN 1 CWPAN 2 CWPAN 3 Rhannwch eich syniadau Pa gwpanau a wnaeth yn dda yn eich profion? Ydych chi'n credu y gellid gwella unrhyw un o'r cwpanau mewn unrhyw ffordd? Pam ydych chi'n credu hyn? Gallech chi ddylunio hysbyseb ar y we neu'r radio ar gyfer ymgyrch hyrwyddo 'Just my cup of tea'. gan y QUALITEA Cup Company. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys y cwpan gywir ar gyfer pob unigolyn. Pethau ychwanegol i'w gwneud Dyluniwch gwpan de newydd sbon i'r cwmni ei gwerthu. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association