Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

ACING ROCKETS Rocedi'n

ACING ROCKETS Rocedi'n Rasio Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am ddyluniadau rocedi ac i greu roced a all fynd mor uchel â phosib. RACING ROCKETS Mae'r plant wedi gweld poster am gystadleuaeth roced newydd sy'n eu gwahodd i ddylunio a hedfan roced. Mae angen i'r cystadleuwyr fod yn uchelgeisiol a chynhyrchu syniadau creadigol. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl am wahanol siapiau ar gyfer rocedi • Profi gwahanol siapiau a meintiau ar gyfer rocedi • Rhannu eu canfyddiadau â gweddill y grŵp Rhestr o adnoddau • Pensiliau neu hoelbren i rolio'r rocedau • Stribedi o bapur neu gerdyn (wedi'i dorri i 1/4 o ddalen A4) • Selotep • Sisyrnau • Gwellt plastig - 1 fesul plentyn • Pren mesur metr neu dâp mesur • Plastisin, Blu-Tack neu glipiau papur i ychwanegu pwysau • Cerdyn ychwanegol i wneud adenydd

Beth i'w wneud 1. Darllenwch y CERDYN GWEITHGAREDD er mwyn ymgyfarwyddo â'r gweithgaredd. 2. Gwiriwch y rhestr Adnoddau i sicrhau bod gennych yr adnoddau priodol. 3. Gosodwch yr olygfa gan ddefnyddio'r poster a gwahoddwch y plant i gyfranogi yn y gystadleuaeth. 4. Rhowch ychydig o amser i blant siarad am rocedi a rhannu eu syniadau. 5. Rhowch yr adnoddau y bydd arnyn nhw eu hangen ar gyfer yr her i bob tîm. 6. Gadewch i blant archwilio gwneud a hedfan y siâp tiwb sylfaenol. Rhowch gymorth i unrhyw grwpiau os ymddengys eu bod yn cael trafferth. ROCKETS 7. Ar ôl iddyn nhw gael y siâp sylfaenol yn gweithio, rhowch ddigon o amser i blant arbrofi i ddarganfod beth sy'n gwneud gwahaniaeth i sut mae'r roced yn hedfan. Efallai y bydd angen iddyn nhw wneud sawl fersiwn i'w cymharu. 8. Pan fydd yr amser yn dod i ben, bydd y plant oll yn ymgasglu i gyflwyno a phrofi eu rocedau. 9. Mesurwch y pellter mae pob roced yn ei deithio. Profwch nhw dair gwaith bob un. Eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu a all plant drwsio neu addasu eu rocedi ar ôl pob prawf. 10. Rhowch bwyntiau i bob roced yn ôl y pellter a deithiwyd. Gallwch roi pwyntiau ychwanegol am y dyluniad. 11. Cyhoeddwch enillwyr y gystadleuaeth. 12. Anogwch blant i benderfynu beth a wnaeth wahaniaeth i sut yr oedd pob roced yn hedfan. Gallen nhw wneud adroddiad dylunio ar gyfer Windy Astralbody. 13. Gellir arddangos y dyluniadau buddugol ar bodiwm. Pethau RACING i'w ROCKETS hystyried Fydd y rocedau ddim yn gweithio'n dda iawn oni bai fod un pen wedi'i wastadu, ei blygu a'i selio. Gadewch iddyn nhw archwilio hyn eu hunain yn gyntaf. Gwyliwch am blant yn lansio rocedi â llaw yn hytrach na thrwy chwythu. Bydd angen i'r plant gytuno ar ble i lansio eu rocedi a sut y bydd y daith yn cael ei mesur. Mynd gam ymhellach Pan fydd gan blant y siâp roced sylfaenol bydd digon o le i ymchwilio pethau, megis maint, deunyddiau a siâp. Mae tri pheth pwysig yn effeithio ar sut mae rocedi'n hedfan - erodynameg, sefydlogrwydd a chydbwysedd. Bydd gwastadu un pen yn helpu i wneud y roced yn fwy erodynamig ac atal yr aer rhag dianc. Gallai plant arbrofi â cheisio rhoi mwy o siâp gôn i'r trwyn. Gall plant geisio cysylltu adenydd mewn gwahanol safleoedd. Bydd hyn yn effeithio ar sefydlogrwydd y roced. Mae adenydd ar ochr y gynffon yn tueddu i fod y rhai mwyaf sefydlog. Bydd pwysau'n effeithio ar yr hedfan hefyd. Gall ychydig o bwysau ychwanegol ar ochr y gynffon helpu. Os bydd yn rhy drwm, efallai na fydd yn hedfan o gwbl.

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association