Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

crestaward
Views
3 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Achubwch y goeden Helynt

Achubwch y goeden Helynt y Goeden Cerdyn y Trefnydd cadwch ein cysgod Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am goed fel cynefinoedd ar gyfer pethau byw eraill. Mae dadl yn digwydd yn Treedwell ynghylch tynged hen goeden. A ddylai hi gael ei dymchwel i wneud lle ar gyfer tai newydd, neu a fydd y fioamrywiaeth a'r cysgod mae'n eu darparu yn rhy werthfawr? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo plant i: • Drafod a yw torri hen goeden i lawr neu beidio yn syniad da a pham. • Darganfod am y fioamrywiaeth mae coeden yn ei chynnal, naill ai trwy ymchwil neu drwy chwilio am bethau byw ar ac o amgylch coeden. • Ysgrifennu adroddiad neu gynhyrchu poster gwybodaeth. Rhestr o adnoddau • Dalen fawr neu ddarn o ffabrig • Chwyddwydr • Ysbienddrych • Clipfwrdd, beiros neu bensiliau • Siartiau adnabod • Rhwyd fawr • Cyfrifiadur ar gyfer ymchwil • Blwch chwilod Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r stori. 2. Rhowch gardiau gweithgaredd i'r plant. Anogwch y plant i feddwl am yr holl bethau maen nhw'n gwybod eu bod yn byw mewn coed neu ger coed. 3. Cynorthwywch blant i wneud eu hymchwiliad ac ysgrifennu eu cofnodion eu hunain am eu canlyniadau. Anogwch nhw i feddwl am fwy nag un dull o arsylwi bioamrywiaeth y goeden. Gallen nhw gofnodi eu canlyniadau mewn tabl neu drwy ddefnyddio lluniadau. 4.Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp; gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw.

Pethau i'w hystyried Bydd gan rai coed fwy o 'fywyd' o'u hamgylch nag eraill. Fodd bynnag, bydd pethau byw ar unrhyw goeden o faint rhesymol. Gallai'r adeg o'r dydd wneud gwahaniaeth i'r hyn mae plant yn arsylwi arno. Mae adeg yn hwyrach yn y prynhawn, neu'n gynnar iawn yn y bore, yn ddelfrydol. Anogwch blant i ddod o hyd i wybodaeth eu hunain. Fodd bynnag, efallai y bydd arnyn nhw angen help i ganfod canllawiau a llyfrau adnabod syml, hygyrch. Allweddeiriau • Bioamrywiaeth • Natur • Coed • Protestwyr Byddwch yn ofalus! Dylai'r plant olchi eu dwylo â sebon ar ôl trin y coed ac unrhyw bethau byw eraill. Atgoffwch y plant am y rheolau ynghylch trin pethau byw acynghylch gweithio'n ddiogel yn yr awyr agored. Dysgwch ragor Mae rhagor o wybodaeth yn www.opalexplorenature.org/crest Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Copied successfully!

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association