Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

G TOAST Tost sy'n Cwympo

G TOAST Tost sy'n Cwympo Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wneud i blant feddwl am debygolrwydd. Ymddengys fod Maer Quandary yn gollwng ei thost ag ochr y menyn i lawr bob bore, a dydy hi ddim yn gwybod pam. Mae ei hysgrifennyddes Dayley Diary yn credu mai Deddf Diawlineb ond dydy hi ddim mor siŵr. A all yr ymchwilwyr helpu? Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl am y byd o'u TUMBLING cwmpas o safbwynt TOAST gwahanol • Ymchwilio ac archwilio pa bethau byw y gallan nhw ddod o hyd iddyn nhw yn yr awyr agored • Cofnodi eu meddyliau a syniadau a'u cyflwyno i'w rhannu â'r grŵp Rhestr o adnoddau • Bara - yn aml bydd archfarchnadoedd yn gwerthu bara tafellog yn rhad ar ddiwedd y dydd. Ceisiwch gael tafelli trwchus a thenau. • Tostwyr (wedi'u profi yn ôl PAT), neu dost • Cyllyll • Menyn (mae margarîn rhad yn iawn) • Cardbord neu blatiau plastig • Papur newyddion fel pad glanio • Jam neu bâst arall (dewisol) • Pennau marcio • Grid cofnodi â thair colofn - math o dost, wedi glanio ag ochr y menyn i lawr, wedi glanio ag ochr y menyn i fyny (dewisol)

Beth i'w wneud 1. Darllenwch y CERDYN GWEITHGAREDD er mwyn ymgyfarwyddo â'r gweithgaredd. 2. Gwiriwch y rhestr Adnoddau i sicrhau bod gennych yr adnoddau cywir. 3. Gosodwch yr olygfa trwy drafod problem Maer Quandary. Siaradwch ychydig am Deddf Diawlineb i sicrhau bod y plant yn ei deall. 4. Rhowch amser i blant drafod yr hyn maen nhw'n ei wybod am Deddf Diawlineb a'u profiad o ollwng tost. 5. Rhowch amser i blant drefnu eu cynllun. Dywedwch wrthyn nhw fod ganddyn nhw adnoddau cyfyngedig felly mae angen iddyn nhw gynllunio'n ofalus. 6. Atgoffwch blant am fod yn ofalus os ydyn nhw'n gwneud y tost eu hunain. 7. Gofynnwch iddyn nhw ymchwilio. Dechreuwch drwy ofyn iddyn nhw gymharu tost â menyn a heb fenyn. Yna gadewch iddyn nhw brofi ffactorau eraill megis uchder, maint y bara, sbrediau eraill, sut y maen nhw'n ei ollwng, ac ati. 8. Efallai y bydd yn ddefnyddiol iddyn nhw farcio'r tost heb fenyn ar bob ochr â phen marcio fel y gallan nhw wahaniaethu rhwng yr ochrau. 9. Efallai y bydd angen ychydig o gymorth ar rai plant ond gadewch iddyn nhw roi cynnig ar bethau'n gyntaf. 10. Atgoffwch nhw i gadw nodiadau o'r hyn sy'n digwydd. 11. Rhowch oddeutu 20 munud i blant ar gyfer eu gwaith profi. 12. Rhowch ychydig funudau iddyn nhw pan fyddan nhw wedi clirio i wirio eu syniadau cyn rhannu eu canfyddiadau â gweddill y grŵp. 13. Gallen nhw wneud arddangosfa o'u holl samplau tost a'r canlyniadau. 14. Gallen nhw ysgrifennu at Faer Quandary gan awgrymu beth allai hi ei wneud. Anogwch nhw i orffen y llythyr â syniadau creadigol. 15. Mae heriau ychwanegol ar y CERDYN GWEITHGAREDD. Gellir defnyddio'r rhain os oes unrhyw amser hamdden neu os yw'r plant yn dymuno rhoi cynnig ar ragor o syniadau yn eu cartref ac ennill sticer bonws. Pethau i'w hystyried Yn y gweithgaredd hwn mae profi teg yn bwysig. Os yw plant yn edrych ar faint tafelli tost, mae angen iddynt ei ollwng yr un fath. Os ydyn nhw'n edrych ar uchder y gollyngiad, mae angen iddyn nhw sicrhau eu bod nhw'n defnyddio'r un tafelli. Er mwyn cael canlyniadau dibynadwy mae angen ailadrodd pob prawf sawl gwaith (argymhellir 20 yn aml) er mwyn osgoi'r posibilrwydd bod y canlyniad yn ddamweiniol. Gwyliwch am synwyryddion tân os ydych chi'n gwneud tost.

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association