Primary challenges (ages 5-11)


Typically completed by 5-11 year olds, CREST Star and SuperStar challenges relate to everyday experiences. Children complete eight activities to gain a CREST Award, with each activity taking between 45 minutes and one hour to complete.

The activities are designed to be easy-to-run and low-cost. You don’t need to be a teacher, have a science background or have access to specialist equipment to run them. The packs contain helpful hints and tips for you to use, explaining the scientific themes and offering guidance on conversation topics for your children.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

All SuperStar challenges in Welsh

 • Text
 • Wneud
 • Eich
 • Gweithgaredd
 • Bydd
 • Gwneud
 • Blant
 • Mewn
 • Syniadau
 • Cerdyn
 • Angen
 • Superstar
 • Challenges
This collection is also available in English. Copy and paste this link in your browser to download the English version: https://www.crestawards.org/s/All-SuperStar-challenges-for-Wales-Collection.pdf This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Creaduriaid Cuddliw

Creaduriaid Cuddliw Cerdyn y Trefnydd Ynglŷn â'r gweithgaredd Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynllunio i wenud i blant feddwl am goed, a'r bywyd y mae coed yn ei gynnal, dechrau bod yn ymwybodol o'r gwahaniaethau rhwng coed. Gofynnwyd i'r plant edrych ar y cuddliw. Dydy Corina ddim yn siŵr sut mae anifeiliaid yn llwyddo i wneud hynny. Trwy'r gweithgaredd hwn byddwch yn cynorthwyo'ch grŵp i: • Feddwl am y gwahanol fathau o guddliw mae anifeiliaid yn eu defnyddio • Rhoi cynnig ar wahanol batrymau o guddliw yn erbyn gwahanol gefndiroedd • Cyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp Rhestr o adnoddau Ar gyfer pob grŵp: • Siapiau glöynnod byw wedi'u torri allan o bapur brown neu lwyd (mae papur siwgr neu bapur lapio yn iawn) • Darnau 15 cm o linyn gwyn neu lanhawyr pibelli • Creonau, pensiliau a/neu bennau tip ffelt, sisyrnau, Blu-Tack Gwrthrychau i'w 'cuddio': • Darn o wlân â lliw llachar neu lanhäwr pibell • Anifeiliaid plastig yn eu lliwiau naturiol • Rhywbeth wedi'i dorri allan o dudalen gylchgrawn - eu dewis nhw • Dalen wen sgwâr o bapur (tua 6cm x 6 cm) a rhywfaint o bapur lapio â phatrwm. Gallwch chi neu'r plant ychwanegu gwrthrychau eraill. Beth i'w wneud 1. Cyflwynwch y gweithgaredd gan ddefnyddio'r neges e-bost. 2. Rhowch gardiau gweithgaredd i'r plant. Gallech chi ddangos ychydig o luniau o greaduriaid cuddliw. 3. Esboniwch y byddan nhw'n archwilio sut mae anifeiliaid yn defnyddio cuddliw. Rhowch siâp y glöyn byw brown/llwyd a'r darn o linyn i'r plant. Rhowch amser iddyn nhw drafod ac archwilio cuddliw trwy geisio cyfrifo sut y gallen nhw 'guddio' y glöynnod byw. 4. Anogwch y plant i drafod eu syniadau a sut i gynnal eu hymchwiliadau. 5. Cynorthwywch blant i wneud eu hymchwiliad ac ysgrifennu eu cofnodion eu hunain am eu canlyniadau. Nawr gall y plant gael y set o wrthrychau. Bydd angen i chi ddweud wrth y plant mai un o'r heriau cuddliw yw cuddio'r darn o bapur gwyn ar ben y papur lapio. Ar ôl iddyn nhw chwarae'r gêm, rhowch amser i chi drafod pa bethau oedd y rhai anoddaf i'w gweld a pham. 6. Gofynnwch i'r plant gyflwyno eu canfyddiadau i weddill y grŵp, gallan nhw fod mor greadigol yn eu cyflwyniad ag y dymunan nhw.

Pethau i'w hystyried Atgoffwch y plant NAD yw'r her yn ymwneud â chuddio gwrthrychau o dan bethau. Gadewch iddyn nhw ddewis sut i 'guddio' y gwrthrychau hyd yn oed os ydych chi'n meddwl bod gwell dulliau o wneud hynny. Efallai y bydd plant yn dymuno torri'r sgwâr gwyn o bapur yn siâp afreolaidd yn ogystal â'i liwio. Efallai y bydd y plant yn sylweddoli ei fod yn ddefnyddiol sicrhau nad oes ymyl syth. Allweddeiriau • Anifeiliaid • Cuddliw • Patrymau Byddwch yn ofalus! Nid oes llawer o faterion diogelwch yn y gweithgaredd hwn, heblaw atal plant rhag dringo i 'guddio' eu gwrthrychau. Dysgwch ragor Mae gan anifeiliaid, megis cathod mawr, smotiau neu streipiau i gydfynd â'u hamgylchedd. Mae streipiau sebra yn ei wneud yn anodd i ysglyfaethwr wybod ble mae un anifail yn gorffen a ble mae'r llall yn dechrau. Yn aml iawn, mae gan eirth gwynion ac anifeiliaid eraill sy'n treulio llawer o amser yn yr eira ffwr i gyfateb â hynny. Mae gan rai anifeiliaid hyd yn oed gôt brown ar gyfer yr haf a chôt gwyn ar gyfer y gaeaf (e.e. carlymod). Mae gan rai anifeiliaid groen arbennig a all newid lliw. Cameleonod yw'r rhai enwocaf o'r rhain. Mae anifeiliaid eraill, megis pryfed brigyn, pryfed dail a rhai gwyfynod, wedi'u siapio fel brigau neu ddail. Weithiau caiff anifeiliaid benywaidd eu cuddliwio'n well na'r gwrywod (e.e. ffesant). Bwriad hyn yw sicrhau na chânt eu gweld pan fyddant yn eistedd ar y nyth neu'n gofalu am eu cywion. Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain Rhif Elusen Gofrestredig 212479 ac SC039236

Star level

Collections of one hour challenges recommended for children aged 5-7 years that relate to children’s everyday experiences. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST Star page.


Back to top

SuperStar level


Collections of one hour challenges recommended for children aged 7-11 years that realate to broader situations that children are likely to have come across. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the CREST SuperStar page.


Back to top

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association